Realizowane projekty

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Tytuł projektu

„TRENUJEMY AKTYWNOŚĆ – COACHING SPOŁECZNY JAKO METODA PRACY 

Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”

Źródło finansowania

ERASMUS PLUS

Czas realizacji

 01.09.2016 – 31.08.2018

Uczestnicy

osoby z niepełnosprawnością intelektualną

CeL

Wzrost samodzielności i autonomii osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody indywidualnego coachingu społecznego.

 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju zdolności językowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, rozwoju zainteresowań oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 40 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Nadborach i 118 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jedwabnem, a także wzrost kompetencji zawodowych 26 nauczycieli SP w Jedwabnem i 9 nauczycieli SP w Nadborach do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni:
 • wyposażenie pracowni w SP w Jedwabnem;
 • wyposażenie pracowni w SP w Nadborach.
 • Szkoleń dla nauczycieli:
 • szkolenie TIK
 • szkolenie „Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- tworzenie karty pracy”
 • Zajęć w SP w Nadborach:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka);
 • zajęcia rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania (matematyka kl. I-III, j. angielski kl. I-III i kl. IV-VI, zajęcia artystyczne kl. I-III i kl. IV-VI, zajęcia komputerowe kl. I-III i kl. IV-VI);
 • trening skutecznego uczenia się;
 • 1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I-III w SP w Jedwabnem
 • „W świecie bajek i baśni”
 • „Nasze przygody z przyrodą”
 • „Myślę, liczę, rozumiem”
 • 1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i ZOO w Warszawie
 • Zajęć dodatkowych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dydaktyczne) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka)
 • zajęcia dydaktyczne dla kl. VI (matematyka, j. angielski)
 • Zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem:
 • Klub młodego matematyka.
 • Klub miłośników j. angielskiego.
 • Klub odkrywców przyrody.
 • 1-dniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik, ZOO i Muzeum Techniki.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  35 (30-K, 5-M)
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  35 (30-K, 5-M)
 • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 126 (66-K,60-M)
 • liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-2
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (30-K, 5-M)
 • Rezultaty:
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-113 (59-K, 54-M)
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-35 (30-K, 5-M)
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 

Wartość projektu: 382 206,25 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 324 875,29 zł

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Kreatywny rozwój uczniów/uczennic ZSGiP w Jedwabnem”

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań i poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 76 uczniów/uczennice oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli  Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem do 30.09.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Szkoleń dla nauczycieli:
 • szkolenie TIK
 • szkolenie z programowania w językach HTML, CSS, Javascript, Word Press
 • szkolenie „Tworzenie stron internetowych”
 • Zajęć w liceum:
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • warsztaty filmowe
 • zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- uczniów niepełnosprawnych
 • Zajęć wyrównujących deficyty uczniów/uczennic w gimnazjum:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • oligofrenopedagogika
 • Zajęć rozwijających w gimnazjum:
 • zajęcia taneczne
 • zumba
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • Zajęć informatycznych.
 • Wyjazdów edukacyjnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  15 (11-K, 4-M)

 - liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  15 (11-K, 4-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 74 (42-K,32-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (18-K, 17-M)

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-69 (39-K, 29-M)

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-15 (11-K, 4-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 395 262,78 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 335 973,36 zł

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego uczniów/uczennic zdolnych oraz posiadających deficyty wiedzy w zakresie kompetencji informatycznych, językowych, matematyczno-przyrodniczych, postawy kreatywnej oraz poznania predyspozycji edukacyjno-zawodowych 256 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Kół naukowych.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Warsztatów teatralnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 256 (138-K, 118-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-230 (124-K, 106-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 464 487,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 394 814,37 zł

 

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej